Noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti (maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei)

 • Komisijas Deleģētā 2021. gada 16. aprīļa regula (ES) 2021/1041, ar ko attiecībā uz prasībām saistībā ar pesticīdiem maisījumos zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127 (Dokuments attiecas uz EEZ): LV;EN.
 • Komisijas Deleģētā 2021.gada 20.janvāra regula (ES) 2021/572, ar ko attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanas datumu groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127 (Dokuments attiecas uz EEZ): LV;EN.
 • Komisijas 2021. gada 20. janvāra Deleģētā Regula (ES) 2021/571, ar ko attiecībā uz tādu vielu sarakstu, kuras drīkst pievienot maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, bērnu pārtikai un apstrādātu graudaugu pārtikai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 609/2013 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ): LV;EN.
 • Komisijas 2019. gada 14. marta Deleģētā Regula (ES) 2019/828, ar ko attiecībā uz prasībām, kuras izvirza D vitamīna saturam maisījumos zīdaiņiem un erukskābes saturam maisījumos zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127: LV;EN.
 • Komisijas Deleģētā 2018. gada 29. janvāra Regula (ES) 2018/561, ar ko attiecībā uz prasībām par olbaltumvielām papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127: LVEN.
 • Komisijas 2017. gada 25. novembra paziņojums par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas kvalificēšanu (2017/C 401/01): LVEN.
 • Komisijas 2017. gada 10. aprīļa Deleģētā Regula (ES) 2017/1091, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 609/2013 pielikumu groza attiecībā uz tādu vielu sarakstu, kuras drīkst pievienot apstrādātu graudaugu pārtikai, bērnu pārtikai un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai (Dokuments attiecas uz EEZ): LVEN.
 • Komisijas 2017. gada 2. jūnija Deleģētā Regula (ES) 2017/1798, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013: LVEN.
 • Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā Regula (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ): LVEN.
 • Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā  Regula (ES) 2016/128, ar ko attiecībā uz īpašām un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.609/2013  (Dokuments attiecas uz EEZ): LVEN.
 • Komisijas 2016.gada 31.marta ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par maisījumiem maziem bērniem: LV.
 • Komisijas 2016.gada 15.jūnija ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par sportistiem paredzētiem pārtikas produktiem: LVEN.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (LVEN)
 • Komisijas 2006.gada 5.decembra Direktīva Nr. 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Kodificēta versija)
 • Komisijas 1996.gada 26.februāra Direktīva 96/8/EK par pārtikas produktiem, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību