NNN regula ir piemērojama attiecībā uz visiem zvejas produktiem¹  (apstrādātiem vai neapstrādātiem), kuru izcelsme ir trešās valsts zvejas kuģi un kas tiek ievesti Eiropas Savienībā ar jebkuriem transporta līdzekļiem. Tāpat NNN regula attiecas uz Eiropas Savienības zvejas kuģu gūto nozveju, kuru paredzēts eksportēt uz trešajām valstīm. Sertifikācijas sistēmas darbības jomā ir ietverta arī zvejas produktu pārkraušana citā kuģī un apstrāde.

Visiem zvejas produktiem, kurus vēlas ievest Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, tostarp apstrādātiem produktiem, ir jāpievieno apstiprināti nozvejas sertifikāti. Pretējā gadījumā produkta imports tiks atteikts.

Apstiprinājumam jāapliecina, ka nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem. Noteikumi par nozvejas sertifikācijas sistēmu ir iekļauti NNN regulas III nodaļā, bet nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta paraugi ir sniegti NNN regulas II  pielikumā.


Imports uz Eiropas Savienību

  • “Imports” ir zvejas produktu ievešana Eiropas Savienības teritorijā, tostarp pārkraušanai citā kuģī tās teritorijā esošajās ostās.
  • “Netiešs imports” ir zvejas produktu imports Eiropas Savienībā no trešās valsts teritorijas, kas nav tā zvejas kuģa karoga valsts, kurš atbild par nozveju.

Nozvejas sertifikācijas sistēma ir piemērojama visu NNN regulā norādīto zvejas produktu importam. Tostarp arī produktiem (ar iepriekšēju apstrādi vai bez tās), kas netieši importēti no trešajām valstīm, kas nav karoga valstis.

Eksports no Eiropas Savienības

  • “Eksports” ir jebkāda to zvejas produktu pārvietošana, ko nozvejā ieguvuši ar dalībvalsts karogu peldoši zvejas kuģi, ja šos produktus no Eiropas Savienības teritorijas, no trešajām valstīm vai no zvejas vietām pārvieto uz trešo valsti.

Ja to pieprasa galamērķa trešā valsts, tad nozveja no Eiropas Savienības zvejas kuģiem pirms eksporta tāpat tiek pakļauta kompetento ES dalībvalstu iestāžu nozvejas sertificēšanas pārbaudēm, līdzīgi kā tas tiek prasīts zvejas produktu importam no trešajām valstīm Eiropas Savienībā.

Ja nozvejas, kas veiktas ar Eiropas Savienības zvejas kuģiem, pēc eksporta uz trešo valsti apstrādātā vai neapstrādātā veidā atkal  tiek importētas Eiropas Savienībā, tām jābūt kuģa karoga Eiropas Savienības dalībvalsts apstiprinātam nozvejas sertifikātam. Pretējā gadījumā šādu zvejas produktu importu Eiropas Savienībā neatļaus.

Reeksports

  • Atbilstoši NNN regulas definīcijai “reeksports” ir jebkāda to zvejas produktu pārvietošana no Eiropas Savienības teritorijas, kuri iepriekš ir bijuši importēti Eiropas Savienības teritorijā. Svarīgi zināt, ka reeksporta procedūra piemērojama tikai  gadījumā ja iepriekš Latvijas teritorijā importētie produkti netiek apstrādāti un nemaina Kombinētās nomenklatūras kodu. Piemēram, ja Latvijā tika importēti zivju produkti no Norvēģijas (imports) un pēc laika tie neapstrādāti jānosūta uz Ukrainu, piemērojama reeksporta procedūra. 

NNN regula ir piemērojama arī visu iepriekš Eiropas Savienībā importētu zvejas produktu tālākam reeksportam uz trešajām valstīm. Reeksporta gadījumā ES dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei ir jāpārbauda nozvejas sertifikāta reeksporta sadaļa, kas norādīta NNN regulas II pielikumā.
 

Informācija atjaunota 2020.gada septembrī

¹ NNN regulas 2. panta 8. punkts nosaka, ka  “zvejas produkti” ir produkti, kuri ir iekļauti 3. nodaļā un tarifa pozīcijās 1604 un 1605 kombinētajā nomenklatūrā, kas izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, izņemot produktus, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā.