Eiropas Savienības līmenī:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1306/2013 par noteikumiem attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu un savstarpējās atbilstības kontekstā
  • Komisijas deleģētā regula Nr. 640/2014, kas papildina noteikumus attiecībā uz IAKS un administratīvajiem sodiem
  • Komisijas Īstenošanas regula Nr. 809/2014, kas paredz piemērošanas noteikumus par IAKS un administratīvajiem sodiem

Latvijas līmenī:

  • Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”
  • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr. 599 par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā
  • Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā