Zivju fonda padome

RĪKOJUMS
Rīgā
11.03.2020.                                Nr.32

Par Zivju fonda padomes sastāvu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums” 9. un 10.punktu:

1. Apstiprināt Zivju fonda padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

Padomes vadītājs:

Normunds Riekstiņš

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors

 

Padomes locekļi:

Inese Bārtule

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece

 

 

Daiga Vilkaste

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore

 

 

Evija Šmite

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece, Zvejas kontroles departamenta direktore

 

 

Vairis Šantars

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Reģionālās attīstības, zemkopības un vides finansēšanas nodaļas vadītāja vietnieks

 

 

Monvīds Švarcs

biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

 

 

Kristiāns Godiņš

biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvis

 

Valērijs Gabrāns

biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” valdes loceklis

 

Ilmārs Lielmanis

biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis

 

Ēvalds Urtāns

biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" valdes priekšsēdētājs

 

Olga Valciņa

valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR""  direktore

 

 

Didzis Ustups

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

2. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam nodrošināt padomes sekretariāta funkcijas veikšanu.

3. Padomes pilnvaru termiņš ir no 2020.gada 12. marta līdz 2025. gada 11. martam.

4. Zemkopības ministrijas 2019. gada 5. decembra rīkojums Nr. 148 „Par Zivju fonda padomes sastāvu” zaudē spēku 2020.gada 12.martā.

Ministrs                                                                                                                       K. Gerhards