• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)

   Prasības piesārņotāju daudzgadu kontroles plāniem:

  • Komisijas 2022. gada 23. marta Deleģētajā regulā (ES) 2022/931, ar ko, noteicot noteikumus par oficiālo pārtikas kontaminantu kontroļu veikšanu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 LVEN
  • Komisijas 2022. gada 9. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2022/932  par vienotu praktisku kārtību, kā veicamas pārtikas kontaminantu oficiālās kontroles, par valsts daudzgadu kontroles plānu konkrēto papildu saturu un par šo plānu sagatavošanas īpašo papildu kārtību LV; EN