• Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK LV; EN
  • Komisijas 2021. gada 12. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2021/1355 par pesticīdu atlieku valstu daudzgadu kontroles programmām, kas dalībvalstīm jāizstrādā LV; EN 
  • Komisijas 2023. gada 3. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2023/731 par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2024., 2025. un 2026. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2022/741 LV; EN
  • Pārtikas ķīmiskā piesārņojuma maksimāli pieļaujamie līmeņi noteikti Komisijas 2023. gada 25. aprīļa Regulā (ES) 2023/915 par konkrētu kontaminantu maksimālajiem līmeņiem pārtikā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1881/2006 LV; EN

Prasības par paraugu ņemšanu un analīzi ķīmisko piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju oficiālai kontrolei ir noteiktas:

  • Mikotoksīnu līmeņa kontrolei: Komisijas 2006. gada 23. februāra Regulā (EK) Nr. 401/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos LV; EN
  • Svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzo(a)pirēna līmeņa kontrolei pārtikas produktos: Komisijas 2007. gada 28. marta Regula (EK) Nr. 333/2007, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikroelementu un pārstrādes procesā radušos piesārņotāju koncentrācijas kontrolei pārtikas produktos LV; EN
  • Dioksīnu, dioksīniem līdzīgu polihlordifenilu (PCB) un PCB, kas nav līdzīgi dioksīniem, līmeņa kontrolei dažos pārtikas produktos: Komisijas 2017. gada 5. aprīļa Regula (ES) 2017/644, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes dioksīnu, dioksīniem līdzīgu PCB un PCB, kas nav līdzīgi dioksīniem, līmeņu kontrolei konkrētos pārtikas produktos un atceļ Regulu (ES) Nr. 589/2014 LV; EN
  • Nitrātu līmeņa kontrolei: Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1882/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes, lai oficiāli kontrolētu nitrātu daudzumu dažos pārtikas produktos LV; EN
  • Perfluoralkilvielu kontrolei: Komisijas 2022. gada 24. augusta Īstenošanas regula (ES) 2022/1428, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes perfluoralkilvielu kontrolei noteiktos pārtikas produktos LV; EN

 

Prasības akrilamīda klātbūtnes pārtikā mazinoši pasākumi un references līmeņi

  • Komisijas 2017. gada 20. novembra Regula (ES) 2017/2158, ar ko nolūkā mazināt akrilamīda klātbūtni pārtikā nosaka mazinošus pasākumus un references līmeņus LV; EN
  • Komisijas 2005. gada 15. novembra Regula (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem LV; EN