• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2104 (2022. gada 29. jūlijs), ar ko attiecībā uz olīveļļas tirdzniecības standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2568/91 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 29/2012
 • Komisijas Regula (EEK) Nr. 2568/91 (1991. gada 11. jūlijs) par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm
 • Komisijas 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 828/2014 (2014. gada 30. jūlijs )  par prasībām attiecībā uz informācijas sniegšanu patērētājiem par glutēna neesamību vai samazinātu klātbūtni pārtikas produktos
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 1825/2000 (2000. gada 25. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanai attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 445/2007  (2007. gada 23. aprīlis), ar ko paredz noteiktus, sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2991/94, ar ko nosaka standartus ziežamajiem taukiem, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1898/87 par piena un piena produktu tirdzniecībā izmantoto apzīmējumu aizsardzību
 • Komisijas Regula (EK) Nr.543/2008 (2008.gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem
 • Komisijas Regula (EK) Nr.589/2008 (2008.gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr.1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem 
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2008 (2008. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai tādas gaļas tirdzniecībai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus
 • Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013
 • Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 931/2011 (2011. gada 19. septembris) par izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikai
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 37/2005 (2005. gada 12. janvāris) par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavā
 • Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/33 (2018.gada 17.oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu
 • Komisijas deleģētā REGULA (ES) 2023/1606 (2023. gada 30. maijs), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2019/33 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par aizsargātiem vīna cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām vīna ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un par vīnkopības produktus aprakstošo obligāto ziņu noformējumu un attiecībā uz īpašiem noteikumiem par vīnkopības produktu sastāvdaļu norādīšanu un apzīmēšanu un Deleģēto regulu (ES) 2018/273 groza attiecībā uz importētu vīna produktu sertifikāciju
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 251/2014  (2014.gada 26. februāris) par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1601/91
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2019/787  (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 
 • Komisijas  Īstenošanas regula (ES) 2023/383 (2023. gada  16. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2870/2000, ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2009/92, kas nosaka Kopienas analīžu metodes lauksaimnieciskās izcelsmes etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko dzērienu, aromatizēto vīnu, aromatizētos vīnus saturošu dzērienu un aromatizēto vīna produktu kokteiļu izgatavošanai
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 2870/2000 (2000.gada 19.decembris), ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2117 (2021. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem
 • Stipro alkoholisko dzērienu (Whisky jeb whiskey) nogatavināšanas shēma PVD uzraudzībā (Regula (ES) Nr.2019/787 13.p. (6).
 • Komisijas paziņojums” Pamatnostādnes attiecībā uz to, kā īstenojami daži marķēšanas noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes  2019. gada  17.aprīļa Regulā (ES) 2019/787 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008” 2022/C 78/03

No 2023. gada 8. decembra  vīnam un aromatizēta vīna produktiem  marķējumā jānorāda obligātais uzturvērtības paziņojums un sastāvdaļu saraksts.  Produktus, kuri ražoti pirms minētā datuma, var turpināt laist tirgū, līdz beidzas to krājumi.

Vīnam  obligātā uzturvērtības paziņojuma un sastāvdaļu saraksta prasības noteiktas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 119. panta 1. punkta h) un i) apakšpunktos.

Aromatizēta vīna produktiem obligātā uzturvērtības paziņojuma un sastāvdaļu saraksta prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.251/2014 6a) panta1.punkta a) un b) apakšpunktos.

Par uzturvērtību uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes var būt norādīta tikai enerģētiskā vērtība, ko var izteikt, izmantojot simbolu “E”, ar ko apzīmē enerģiju. Šādos gadījumos pilnu paziņojumu par uzturvērtību sniedz ar elektroniskiem līdzekļiem, kas norādīti uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes.

Minēto paziņojumu par uzturvērtību nenorāda kopā ar citu informāciju, kas paredzēta pārdošanai vai tirdzniecībai, un lietotāja datus nevāc vai neizseko.

Sastāvdaļu sarakstu var sniegt ar elektroniskiem līdzekļiem, kas norādīti uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes. Šādos gadījumos piemēro šādas prasības:

 1. lietotāju dati netiek vākti vai izsekoti;
 2. sastāvdaļu sarakstu nenorāda kopā ar citu informāciju, kas paredzēta pārdošanai vai tirdzniecībai.

Eiropas Komisija publicējusi paziņojumu par jauno ES vīna marķēšanas noteikumu īstenošanu un vīna dezalkoholizāciju,  ar mērķi palīdzēt valstu iestādēm un uzņēmumiem  normatīvo aktu piemērošanā

Komisijas Paziņojums C/2023/1190 “Jautājumi un atbildes par jauno ES vīna marķēšanas noteikumu īstenošanu pēc Regulas (ES) Nr. 1308/2013 Eiropas Parlamenta un Padomes un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 grozīšanas”

Komisijas Paziņojums C/2024/694  “Jautājumi un atbildes par to, kā īstenot ES noteikumus par vīnu dealkoholizāciju