Sistēmas piekļuves adrese: https://lzikispub.zm.gov.lv/

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 
Lai izpildītu Kopējās zivsaimniecības politikas regulas Nr. 1380/2013 prasības un izveidotu efektīvu kontroles, pārbaudes un noteikumu izpildes sistēmu, kas ietver cīņu pret nelegālas, nereģistrētas un neregulētas  zvejas darbībām, Zemkopības ministrija īsteno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu Nr. 20-00-F03601-000001 “Zvejas kontroles sistēmas efektivitātes un pārraudzības palielināšana”.
 
 
Projekta mērķis: Latvijas zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana.
 

Projekta darbības: Īstenojot projektu tiks nodrošināta Eiropas Komisijas jauno datu apmaiņas standartu un inspekcijas e-ziņojumu ieviešana Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (turpmāk - LZIKIS) un neparedzētu izmaiņu pieprasījumu izstrāde, kas attiecas uz elektroniskās datu apmaiņas procesa ieviešanu un nodrošināšanu. Projekta ietvaros tiks iegādāti serveri un cita datortehnika LZIKIS un Zemkopības ministrijas personām, kuras iesaistītas ar zivsaimniecību saistīto datu apkopošanā, analizēšanā un apmaiņā.

 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm