Statuss:
Īstenošanā

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) LIFE18IPE/LV/000014

Life Good Water IP logotips

Projekta aktualitāte

Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.  Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. 

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt ES  Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. 

Projekta LIFE GOODWATER IP īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

 • samazinās sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos; 
 • samazinās barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
 • samazinās hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
 • uzlabos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīs trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
 • palielinās dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicinās to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
 • sniegs atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

LIFE GOODWATER IP projektu realizē:

Koordinējošais partneris

 • Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Sadarbības partneri

 • Valsts pārvaldes institūcijas 
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Zemkopības ministrija 
 • Zinātniski pētnieciskās iestādes
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 
  • Latvijas Universitāte
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts “BIOR” 
  • SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” 
 • Vietējā un reģionālā līmeņa institūcijas 
  • Engures novada pašvaldība
  • SIA “Jelgavas novada KU” 
 • valsts īpašuma pārvaldības organizācijas 
  • valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
  • akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” 
 • Nevalstiskās organizācijas  
  • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 
  • NVO “Zemnieku Saeima” 
  • Pasaules Dabas fonds
  • Asociācija “Baltijas krasti” 
  • Latvijas Dabas fonds 
  • Baltijas Vides forums 
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Zemkopības ministrija (ZM) ir iesaistīta projekta pasākumos, kas noteikti, lai īstenotu vienu no projekta mērķiem – samazināt ūdensobjektos augu barības vielu un citu piesārņotāju daudzumu no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ieplūdes samazināšanai. 

Projekta sākuma fāzē plānoti sagatavošanās pasākumi, pēc tam turpinot īstenot projektu ar ieviešanas pasākumiem. Sagatavošanās pasākumu laikā paredzēts veikt lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā piesārņojuma avotu novērtējumu atlasīto riska ūdensobjektu sateces baseinu teritorijās, kā arī izstrādāt praktiskas rekomendācijas un tehniskos risinājumus zaļās infrastruktūras un videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu ierīkošanai atlasīto riska ūdensobjektu lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās. Projekta turpinājumā plānoti demonstrējumi par augu barības vielu samazināšanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības. Demonstrējumiem paredzēts izveidot un nodrošināt zaļās infrastruktūras darbību, kā arī veikt videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu izbūvi un uzturēšanu atlasīto riska ūdensobjektu lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās. Nobeigumā tiks sagatavots pārskats par demonstrācijām un ieteikumi nepieciešamajiem pasākumiem augu barības vielu samazināšanai upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Projekta rezultāti dos informāciju, kas nepieciešama turpmākas veiksmīgas un efektīvas politikas plānošanā ūdeņu aizsardzībai no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes piesārņojuma ar augu barības vielām. Tāpat projekta laikā tiks izstrādāti un izvērtēti priekšlikumi iespējamiem atbalsta pasākumiem Kopējās lauksaimniecības politikā plānošanas periodam pēc 2027. gada, lai uzlabotu un nodrošinātu mērķtiecīgāku atbalsta ieguldījumu ilgtspējīgās lauksaimniecības praksēs, kas mazinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības radīto piesārņojumu ūdensobjektos. 

Projekts LIFE GOODWATER IP (LIFE18IPE/LV/000014) saņēmis Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējumu. Kā arī projekta partneri ir piesaistījuši paši savu finansējumu. 

Projekta kopējais budžets ir 14 463 050,00 eiro,  no tiem ZM finansējums ir 353 742 eiro. 

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments vides un klimata jautājumu risināšanai, kas darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk kā 5 400 projektus Eiropas Savienībā.

goodwater_dole

Kontaktpersona ZM:

Ilze Apenīte

Projekta vadītāja
Ilze.Apenite [at] zm.gov.lv

Informācija satur tikai projekta LIFE GOODWATER IP īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.