Statuss:
Īstenošanā

“Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" 

(LIFE OrgBalt) (LIFE18CCM/LV/001158)

Pētījuma aktualitāte:

2018. gada 28. novembrī EK publicēja paziņojumu “Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” (turpmāk –Paziņojums). Paziņojums ietver redzējumu par visas tautsaimniecības nozares un visus sabiedrības slāņus aptverošām ekonomiskajām un sabiedrības pārveidēm, kas vajadzīgas, lai līdz 2050. gadam ES sasniegtu SEG neto emisiju nulles līmeni jeb klimatneitralitāti. 

Paziņojumā uzsvērts, ka valstu rīcībpolitikām jāveicina ES pienesumu Parīzes nolīguma ilgtermiņa temperatūras mērķa īstenošanā, proti, saglabāt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu būtiski mazāku par 2oC salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un censties temperatūras kāpumu ierobežot līdz 1,5oC salīdzinājumā ar pirmsindustrālā laikmeta līmeni.  Par EK paziņojumu tika sagatavota Latvijas Republikas pozīcija un tajā teikts, ka Latvija kopumā piekrīt, ka būs svarīgi turpināt nodrošināt oglekļa dioksīda piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā, lai spētu daļēji kompensēt to SEG emisiju apjomu, kuru nebūs iespējams samazināt (enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un rūpnieciskās ražošanas sektoros un ķīmisko vielu izmantošanā). 

LIFE OrgBalt Projekta īstenošanas laikā Zemkopības ministrija kopā ar projekta sadarbības partneriem mēģinās rast kompleksus risinājumus, lai sniegtu ieguldījumu klimatneitralitātes sasniegšanā.

Jaunumi:

Par projektu:

LIFE OrgBalt Projekta vispārējais mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšana ZIZIMM sektorā, īstenojot inovatīvus siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšanas pasākumus auglīgās organiskajās augsnēs, aramzemēs, zālājos un meža zemēs.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ZIZIMM sektorā Baltijas un Ziemeļvalstīs ir objektīva organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaite, kā arī SEG emisiju prognožu un klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes modelēšana pie dažādiem zemes izmantošanas un klimata pārmaiņu scenārijiem ES un globālā līmenī piemērojamu stratēģiju izstrādāšanai, lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Tādēļ Projekta mērķis tiks sasniegts: 

 1. uzlabojot SEG emisiju koeficientus un datus par barības vielām bagāto organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju novērtēšanai un prognozēšanai;
 2. identificējot un demonstrējot ilgtspējīgākos klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumus, kas piemērojami ar barības vielām bagātās organiskās augsnēs; 
 3. piedāvājot instrumentus un vadlīnijas identificēto risinājumu īstenošanai nepieciešamo politiku izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai.

LIFE OrgBalt ir starptautisks projekts, kurā piedalās Baltijas valstis, Somija un Vācija.

Projekta vadošais partneris ir:

 1. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Projekta saistītie partneri ir: 

 1. Luke Somijas dabas resursu institūts;
 2. Tartu universitāte;
 3. Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs;
 4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 5. Biedrība “Baltijas krasti”;  
 6. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
 7. Michael Succow fonds

LIFE OrgBalt Projekts tiek īstenots periodā no 2019. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. augustam.

LIFE OrgBalt Projekta ietvaros Zemkopības ministrija strādās pie klimata pārmaiņu samazinošu pasākumu ietveršanas nacionālās un reģionālās stratēģijās un rīcības plānos ar mērķi sniegt ieguldījumu ZIZIMM un lauksaimniecības sektora klimata mērķu sasniegšanā periodā pēc 2020. gada. Klimata pārmaiņu samazinošo pasākumu identificēšanas un novērtēšanas pamatā būs starpsektoriālas sadarbības veicināšana un lēmumu pieņemšanas rīka izstrāde par auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanu.

Zemkopības ministrija LIFE OrgBalt Projektā būs atbildīga par:

 1. mērķauditoriju iesaistīšanas un sadarbības modeļa izstrādi. Galvenās LIFE OrgBalt Projekta mērķa grupas ir valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, attīstības plānotāji, privātpersonas, kam pieder zeme, lauksaimnieki, mežsaimnieki, saistītās nevalstiskās organizācijas, zinātniskās organizācijas u.c. Projekta pasākumi uzlabos visu iesaistīto mērķgrupu kapacitāti dabas resursu pārvaldībā, ievērojot ilgtspējīgas un integrētas saimniekošanas pamatprincipus;
 2. iegūto zināšanu izplatīšanu un priekšlikumu sagatavošanu atlasīto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu iestrādei visa veida saistošajos plānošanas dokumentos;
 3. sadarbību ar ES institūcijām.

LIFE OrgBalt Projekts (LIFE18 CCM/LV/001158) saņēmis EK LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējumu.

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu, inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu ieviešanai. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt ES vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai.

Kontaktpersona ZM:

Kristīne Sirmā

Nodaļas vadītāja
Kristine.Sirma [at] zm.gov.lv

Informācija satur tikai LIFE OrgBalt Projekta īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.