Informācija par iesniegtajiem pārskatiem un ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību nomu un privāto zvejas tiesību izmantošanu jūras piekrastē, ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos Zivju fonda dotācijas veidošanai:

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: