• Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembta Direktīvas Nr. 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību 54.pantā noteikto par ziņojumu sniegšanu, dalībvalstis līdz 2018.gada 10.novembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva.
  • Katru gadu dalībvalstis apkopo un publisko statistikas informāciju par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, tostarp informāciju par procedūru faktisko smagumu un procedūrās izmantoto primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izcelsmi un sugām.
  • Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra direktīvas Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību 43.panta 5.punktā noteikto, dalībvalstis publicē atļauto izmēģinājumu projektu netehniskos kopsavilkumus un to atjauninājumus.