Lai nodrošinātu NNN regulas 6. panta pirmā punkta prasību izpildi, trešās valsts zvejas kuģu kapteinis vai to pārstāvis vismaz trīs darbdienas pirms paredzamā ieiešanas laika Latvijas ostā paziņo kuras ostas pakalpojumu vēlas izmantot lai izkrautu uz kuģa esošos zvejas produktus. Minēto paziņojumu kopā ar nozvejas sertifikātu, kurš apstiprināts saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 III nodaļu elektroniski iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļā (e-pasta adrese: fmc@vvd.gov.lv, tālr. +371 67408162).

Minētā prasība iekļauta arī Ministru kabineta 2018. gada 10. februāra noteikumu Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 94) 4.1 punktā. 

Saskaņā ar NNN regulā iekļauto “zvejas kuģa” definīciju, zvejas kuģis ir jebkāda lieluma kuģis, ko izmanto vai ko ir paredzēts izmantot zvejas resursu komerciālā apgūšanā; pie šādiem kuģiem pieder arī apgādes kuģi, transportkuģi, zivju apstrādes kuģi un kuģi, kas iesaistīti citās kuģu pārkraušanas darbībās, un pārvadājumu kuģi, kuru iekārtas paredzētas zvejas produktu pārvadāšanai, bet ne konteineru kuģi. 

NNN regulas 7.panta pirmā daļa nosaka, ka trešās valsts zvejas kuģim piešķir pilnvarojumu ieiet ostā tikai tad, ja ir sniegta pilnībā visa 6. panta 1. punktā noteiktā informācija un, ja uz trešās valsts kuģa ir zvejas produkti, tai ir pievienots 6. panta 2. punktā minētais nozvejas sertifikāts. Tādejādi, iepriekšēja paziņojuma un/vai nozvejas sertifikāta neiesniegšana Valsts vides dienestā var tikt uzskatīts par pamatu aizliegšanai kuģa ienākšanai ostā.

Vienlaikus, atbilstoši NNN regulas 3.panta pirmās daļas b) punktam, tiek uzskatīts, ka zvejas kuģis ir iesaistījies NNN zvejā arī tad, ja ir pierādīts, ka tas nav izpildījis iepriekšējas paziņošanas pienākumu atbilstīgi NNN regulas 6. pantam. Tas nozīmē, ka šāds NNN zvejā iesaistītais zvejas kuģis turpmāk zvejas produktus nevarēs izkraut Eiropas Savienības ostās un šī kuģa zvejas produktu imports Eiropas Savienībā netiks atļauts, jo iepriekš minētās regulas 12.panta pirmā daļa nosaka zvejas produktu, kuru izcelsme ir NNN zveja, importa aizliegumu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties: 

saistībā ar informāciju par Noteikumu Nr. 94 un Eiropas Regulu prasībām ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbildīgo personu:

par iepriekšējā paziņojuma un nozvejas sertifikāta iesniegšanu aicinām sazināties ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgajām personām: