Zemkopības ministrijas skaidrojums

par ES regulas Nr. 1005/2008 14.panta 1.punkta prasības izpildi   -  uzglabāšanas dokumenta aizpildīšanu zvejas produktu eksporta gadījumā uz 

Lielbritānijas Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (turpmāk – AK)

Zemkopības ministrija informē, ka AK ir pārņēmusi Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) darbojošos nozvejas sertifikātu shēmu zvejas produktu importam un eksportam, kura ir noteikta ES Regulas Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (turpmāk – NNN) zveju, 3.nodaļā (regulas teksts)

Tas nozīmē, ka ir jāievēro prasības par nozvejas sertifikāta (regulas 12. pants) un attiecīgajā gadījumā pārstrādes dokumenta nepieciešamību, kā arī dokumentētiem pierādījumiem, ka ar zvejas produktiem nav veiktas citas darbības, izņemot izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai kādu citu darbību, kas paredzēta, lai saglabātu tos labā un derīgā stāvoklī, un tie ir  bijuši minētās trešās valsts kompetento iestāžu pārraudzībā – AK gadījumā – tā ir uzglabāšanas dokumenta (regulas 14.pants) iesniegšana, kas attiecas arī uz ES dalībvalstu produkciju, kura tiek eksportēta uz AK.

Latvijas atbildīgā iestāde, kura nodrošina uzglabāšanas dokumentu apstiprināšanu ir Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).

Lai PVD apstiprinātu uzglabāšanas dokumentu, operators aizpilda uzglabāšanas dokumenta formu, pievieno tam ar attiecīgo produktu saistīto nozvejas sertifikātu, ar kuru zvejas produkti sākotnēji tika importēti Eiropas Savienībā, kā arī zvejas produktu pirkumu apliecinošos dokumentus, kas spēj nodrošināt atbilstošu zvejas produktu izsekojamību,  un iesniedz tos Pārtikas un veterinārajā dienestā,  e-pasts: Andris.Vaiders@pvd.gov.lv.

PVD attiecīgā pārvalde, kuras teritorijā atrodas noliktava, kurā zvejas produkti tiek uzglabāti, veiks nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ar zvejas produktiem netika veiktas citas darbības, izņemot izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai kādu citu darbību, kas paredzēta, lai saglabātu tos labā un derīgā stāvoklī, un tie ir bijuši PVD pārraudzībā un tikai tad apstiprinās uzglabāšanas dokumentu.

!!! Vēršam uzmanību, ka uzglabāšanas dokuments jāsaskaņo ar PVD pirms zvejas produkti tiek izvesti un pamet noliktavu.  konsultācijām: iuu@zm.gov.lv.

Svarīgi!

Pārtikas un veterinārais dienests uzņēmuma iesniegtos dokumentus izvērtē un uzglabāšanas dokumentu apstiprina 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo un korekti aizpildīto dokumentu saņemšanas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Latvijas atbildīgo iestāžu personām:

  • par uzglabāšanas dokumentu apstiprināšanu:

Pārtikas un Veterinārā dienesta kontaktpersona: Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Andris Vaiders, tālr. +371 67095252, e-pasta adrese: Andris.Vaiders@pvd.gov.lv

  • par AK prasībām attiecībā uz zvejas produktu izcelsmes legalitātes apstiprinošiem dokumentiem, kā arī komunikācijai ar AK valsts iestādēm un Eiropas Komisiju par NNN jautājumiem:

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta kontaktpersona: Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece Olga Adamenko, tālr. +371 67095042; e- pasta adrese: olga.adamenko@zm.gov.lv

Vienlaikus informējam, ka Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments īsteno Latvijas vienotā koordinācijas biroja funkcijas NNN jautājumos, kopējā e-pasta adrese