Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

Sekmēt KZP īstenošanu

 

Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu