Nacionālā enerģētikas un klimata padomes Zemes sektora (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības darba grupa* 

Zemes sektora un lauksaimniecības darba grupā jautājumi tiks skatīti divās tematiskajās grupās – lauksaimniecība un zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa, t.sk., mežsaimniecības un mitrzemes.

Zemes sektora un lauksaimniecības darba grupā paredzēts izskatīt šādus normatīvos aktus un tajos noteikto mērķrādītāju izpildes iespējas:

  • priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti, groza Regulu (ES) 2018/841, un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999 (ZIZIMM regulas priekšlikums);
  • priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības (saistībā ar lauksaimniecības mērķrādītājiem) (ne-ETS sektora regulas priekšlikums).

Darba grupu sēdes ir publiskas. Ar piekrišanu dalībai šajā tematiskajā darba grupā, jūs piekrītat, ka sanāksme tiks ierakstīta un publiskota. Sanāksmes laikā lūdzam izteikties tikai konkrēto personu, kura deleģēta izteikt pārstāvētās organizācijas viedokli.

Veicot personas datu apstrādi tiek ievērota Zemkopības ministrijas vispārīgā Personas datu apstrādes politika un Fotografēšanas, filmēšanas un audio ierakstu veikšanas politika.


* 2021. gada 29. septembrī notika Nacionālās enerģētikas un klimata padomes (turpmāk – NEKP) sēde, kuras laika tika pieņemts lēmums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma Nr. 609 “Par Nacionālo enerģētikas un klimata padomi” 4. punktu, izveidot vairākas specializētas darba grupas ar mērķi apzināt, vērtēt un pārvaldīt no Eiropas Komisijas iniciatīvas “Gatavi mērķrādītājam 55 %” izrietošas likumdošanas iniciatīvas, kā arī Latvijai saistošos klimata un vides mērķus.

2021. gada 2. decembrī notika Latvijas Republikas premjerministra vadītā NEKP sēde, kurā ar NEKP protokollēmumu tika nolemts, ka Zemkopības ministrija koordinēs Zemes sektora (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības (turpmāk – Zemes sektora un lauksaimniecības) darba grupu, iesaistot uzņēmējus, valsts institūcijas, zinātniskās institūcijas un citas ar attiecīgās nozares politiku saistītās institūcijas un organizācijas. 

Saistītie dokumenti