Sistēmas piekļuves adrese: lzikispub.zm.gov.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 

Zvejas produktu elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešanu Zemkopības ministrija īsteno ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu Nr. 16-00F03601-000001 “Izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS un ERS un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde’’.
 

Projekta mērķis: nodrošināt zvejas produktu elektroniskās izsekojamības ieviešanu tirgū, lai izpildītu Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 prasības un veicinātu zvejas kontroles sistēmas uzlabošanu.
 

Projekta darbības: nodrošinātas iespējas zvejniekiem, pirmajiem pircējiem un citiem operatoriem LZIKIS reģistrēt darījumus ar zvejas produktu partijām, kā arī nodrošināta zvejas produktu elektronisku izsekojamība tirgū no to nozvejas vai ieguves līdz mazumtirdzniecības vietai visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.
 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm.