• Eksports

Eksportētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS).  

  • Imports

Importētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās ievešanas Latvijā iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā trešās valsts kompetento iestāžu apstiprinātu nozvejas sertifikātu. 

Tiešā importa gadījumā iesniedzams nozvejas sertifikāta oriģināls. Savukārt, ja pārstrādes procesā izmantota tikai daļa no nozvejas sertifikātā uzrādītās nozvejas, iesniedzama tā kopija kopā ar pārstrādes dokumenta oriģinālu. 

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments veic nozvejas sertifikātā minētās informācijas pārbaudi un apstiprināšanu. Apstiprinātie nozvejas sertifikātu oriģināli glabājas Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā un tā kopija importētājam pieejama LZIKIS.

Saskaņā ar noteikto procedūru muitas atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas neatļaut zivju produkcijas importu Latvijas teritorijā no trešās valsts, ja par kravu nav iesniegts nozvejas sertifikāts, kā arī, ja Zvejas kontroles departaments ir aizliedzis importu (ir pamats aizdomām, ka zivis iegūtas nelegāli).

  • Reeksports

Reeksporta veicējs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas vēršas Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā  un aizpilda nozvejas sertifikāta, kurā ir bijušas veiktas attiecīgās atzīmes par zivju produkcijas importu Latvijā, reeksporta sadaļu. 

Ja tiek reeksportēts viss ievestais zivju daudzums, tad tiek aizpildīta reeksporta sadaļa nozvejas sertifikāta oriģinālā. Savukārt, ja tiek reeksportēta tikai daļa no ievestās produkcijas, eksportētājam tiks izsniegta nozvejas sertifikāta kopija, kurā jāaizpilda reeksporta sadaļa. 

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments veic reeksporta sadaļā aizpildītās informācijas pārbaudi un apstiprināšanu.

Informācija atjaunota 2020.gada septembrī