Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus.
  Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

  Pakalpojumam ir noteikta valsts nodeva:
  - par licenci starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras – 71,14 euro;
  - par licenci Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem – 35,57 euro;
  - par licenci Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos – 14,23 euro;

  Valsts nodeva iemaksājama Valsts kases kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas numurs: 90000050138
  BIC kods: TRELLV22
  Kontā (IBAN): LV66TREL1060160921900

 2. Pretendenta iesnieguma izvērtēšana
  Pretendenta iesniegumu izvērtē zemkopības ministra apstiprināta licencēšanas komisija. Licencēšanas komisija, izvērtējot pretendenta iesniegumu, ņem vērā virkni būtisku kritēriju (pieejamie zvejas limiti, nodokļu parāda esamība, minimālais apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī uz vienu strādājošo, zvejai izmantojamā zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš, zveju regulējošo tiesību aktu pārkāpumi u.c.).

 3. Apmaksa
  Apmaksa

 4. Licences izsniegšana
  Pretendents licenci komercdarbībā zvejniecībā saņem klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu un parakstoties izsniegto licenču reģistrācijas žurnālā.
  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)

 5. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas noslēgšana
  Ar pretendentiem, kuri ir saņēmuši licenci komercdarbībai zvejniecībā starptautiskajos ūdeņos un Baltijas jūras ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem, Zemkopības ministrija noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un sagatavo ikgadēju protokolu, nosakot zvejniekam pieejamos zvejas limitus.

  Maksa par limitiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 2.' pielikumu un tiek veikta ievērojot ikgadējā protokolā noteikto maksāšanas kārtību.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodeva par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem35.57 EUR
Valsts nodeva par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras71.14 EUR
Valsts nodeva par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos14.23 EUR
Valsts nodeva par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos14.23 EUR