Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam (KLP SP) Uzraudzības komiteja (UK) ir koleģiāla Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) administrēšanā iesaistīta institūcija, kuras darbību nodrošina Zemkopības ministrija. UK tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar KLP SP īstenošanu.

UK ir izveidota un noteiktās funkcijas veic atbilstoši:

UK vada ELGF un ELFLA, t.sk., KLP SP vadošās iestādes vadītājs, savukārt UK darba koordināciju ar tās locekļiem nodrošina UK sekretariāts. UK sastāvā ir iekļauti pārstāvji no ELGF un ELFLA, t.sk., KLP SP vadošās iestādes, nozaru ministrijām un valsts iestādēm, sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un plānošanas reģioniem, tādējādi nodrošinot līdzsvarotu pārstāvību. Visiem UK locekļiem, izņemot padomdevējus un konsultantus (neatkarīgie novērtētāji un Eiropas Komisijas pārstāvji), ir balsstiesības.

UK sēdes notiek vismaz reizi gadā un tās tiek organizētas klātienē vai attālināti.

UK lēmumus pieņem vienojoties:

  • UK sēdē;
  • UK elektroniskās saskaņošanas procedūrā.

2023.-2027. plānošanas periodā UK ir izveidota viena apakškomiteja - Lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas sistēmas (AKIS) apakškomiteja, kuras funkcijas veic Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padome.