Veterināro zāļu regulā tiek noteiktas prasības veterināro zāļu novērtēšanai un tirdzniecības atļaujas piešķiršanai, ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, piegādei un lietošanai, kā arī veterināro zāļu aprites kontrolei.

Veterināro zāļu regula nosaka prasības:

  • tirdzniecības atļauju izsniegšanai un pasākumus, kas jāievēro pēc tirdzniecības atļaujas izsniegšanas;
  • vienkāršotai reģistrācijas procedūrai homeopātiskajām veterinārajām zālēm;
  • kas jāievēro personām, lai ražotu, importētu vai eksportētu veterinārās zāles;
  • izplatīšanai un lietošanai, t.sk. interneta tirdzniecībai, ierobežojumiem antimikrobiālo līdzekļu lietošanā un “kaskādes” principa piemērošanai;
  • veterināro zāļu aprites kontrolei;
  • ierobežojumiem un sankcijām, lai novērstu apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai vai videi. 

Regula piemērojama no 2022. gada 28. janvāra.

Ar shematisku Veterināro zāļu regulas prasību apskatu var iepazīties pievienotajās prezentācijās: