Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (BLAJ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Riska pārvaldība

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus (SVIN)

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes (BLAV)

Kultūraugu mēslošanas plāns

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

Valsts zivju fonda pasākumi

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Kredītprocentu dzēšana

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Lauksaimniecības datu centrs

Pakalpojuma nosaukums

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Jaunas novietnes reģistrācija

Jauna ganāmpulka reģistrācija

Pārmaiņu reģistrācija ganampulka datos

Pārmaiņu reģistrācija novietnes datos

Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra

Izziņa par novietni no Novietņu reģistra

Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā

Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

Autorizācijas tiesību pieprasījums Lauksaimniecības datu centra Elektroniskajai ziņošanas sistēmai

Lopbarības ražošanā iesaistīto personu reģistrācija

Apliecības sagatavošana par suni pavadoni vai asistentu

Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma

Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts

Dzīvnieku apsēklošanas datu ievade no MA tehniķu iesniegtiem dokumentiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana

Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta sagatavošana

Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšana

Pārtikas un veterinārais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija vai atzīšana

Pārtikas uzņēmuma reģistrācija un atzīšana

Fitosanitārā robežkontrole

Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole

Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontrole

Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai

Dzīvnieku pārvadātāja atļauja

Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts

Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts

Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas atzīšana

Uztura bagātinātāju reģistrācija

Izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam

Lēmums par jaunās pārtikas produktu statusu

Zāļu robežkontrole

Augu aizsardzības līdzekļu atbilstības robežkontrole

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole

Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole

Dzīvnieku barības robežkontrole

Svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

Diētiskās pārtikas reģistrācija

Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles

Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas

Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā

Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācija

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā

Ziņojums par veterināro zāļu izraisītām blakusparādībām

Atzinums par produkta atbilstību veterināro zāļu definīcijai

Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

Izplatīšanas atļauja atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai

Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāts

Veterinārā robežkontrole

Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrācija

Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu reģistrācija

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Fitosanitārais sertifikāts

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai

Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

Lēmums par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Mēslošanas līdzekļa reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam

Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

Lēmums par citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšanu

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana

Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai

Parauga ņemšana no augsnes, augiem un augu produktiem augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai

Augsnes analīze laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes

Atļauja koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Augu pases un/vai etiķetes izgatavošana

Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Augu šķirnes licences līguma reģistrācija

Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinums par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu mežaudzei

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana

Konsultācijas meža īpašumā par meža apsaimniekošanu un medību regulējošiem normatīvajiem aktiem

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs

Meža valsts reģistra informācijas sagatavošana

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Medību vadītāja apliecība

Mednieka sezonas karte

Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža veselības stāvokļa pārbaude

Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktuālos datus

Piekļuves tiesību Meža valsts reģistram piešķiršana

Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāja reģistrācija

Plantāciju mežu reģistrācija

Paziņojums par koku ciršanu

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Mednieku un medību vadītāju eksāmeni, praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci

Atļauja medījamo dzīvnieku turēšanai nebrīvē meža zemē

Medību iecirkņa reģistrēšana

Aktuālu meža inventarizācijas datu izsniegšana